خدمات

با شكل‌گيري صنايع بزرگ و پيچيده، لزوم انجام مطالعات سيستمي در مراحل ابتدايي تأسيس و در مقاطع انجام طرح‌هاي توسعه ، بيش از پيش از ضرورت‌هاي اين گونه صنايع گرديده است. چرا كه در صورتي كه تصويري از كليت سيستم در دست نباشد، با هر تغيير جزيي با شرايط ناخواسته و پيش‌بيني نشده بسياري مواجه خواهيم بود.
همچنين از سوي ديگر در کنار توسعه صنعتي و با وقوع پديده بحران انرژي در جهان، لزوم مديريت انرژي در حوزه‌هاي خرد و كلان به ضرورتي اقتصادي مبدل شده است، تا جايي كه امروزه مديريت انرژي سازمانهاي بزرگ از موقعيت‌هاي استراتژيك در ساختار سازماني اين شركت‌ها بدل شده است.
انرژي الكتريكي در دنياي امروز به محصولي بدل شده است كه كنترل كيفيت آن مبدل به الزامي پر اهميت بوده و حساسيت اين امر از آن روست كه اولاً در اين رابطه محدوديت‌هايي از ناحيه شركت های توليد و توزيع انرژی الکتريکی برای مصرف کنندگان صنعتی و خانگی تعيين شده است و در ثاني با توجه به اثرات مخرب كيفيت نامطلوب توان بر عمر تجهيزات و تلفات انرژي، كنترل كيفيت توان از نقطه نظر مديريت اقتصادي صنايع بزرگ، بسيار حايز اهميت گرديده است.

در اين راستا شركت نهان کنز در کنار توزيع و تأمين تجهيزات مورد نياز شبکه های برق ، بنا بر ضرورت هاي شرح داده شده اقدام به توسعه فعاليت خود در زمينه  خدمات مشاوره اي و مهندسي نيز نموده و در اين راستا آماده ارايه خدمات فنی و مهندسی در حوزه های زير می باشد:
1- مدلسازي سيستم‌هاي قدرت  (Customized power  system modeling)
2- مطالعه پخش بار  سيستم (Load flow studies)
3- مطالعه پايداري سيستم (System stability studies)
4- بررسي و اصلاح سيستم رفع خطا (Evaluation and optimization of existing fault clearance system)
5- تحليل اقتصادي سيستم قدرت و قابليت اطمينان (Economic and reliability analysis)
6- بررسي سيستم زمين (Power system earthing surveys)
7- مطالعه هارمونيكي سيستم‌ها (Harmonic study)
8- مشاوره و راهبري سيستم مديريت انرژي در سازمانها
9- بررسي كيفيت توان و ارايه راه‌حل‌هاي خاص جهت اصلاح كيفيت توان
10- اجراي سخت افزاري سيستم مديريت انرژي (EMS)
11- ارائه و نشان دادن شاخص‌هاي اثر بخشي سيستم‌هاي پياده سازي شده